Wie moet de Risicobeoordeling uitvoeren?

De fabrikant moet de Risicobeoordeling van de machine (laten) uitvoeren.

Om specifieker te zijn, de Machinerichtlijn stelt in de Algemene Beginselen van Bijlage I, in Punt 1, dat de fabrikant van een machine of diens gemachtigde ervoor verantwoordelijk is, dat er voor zijn machine een Risicobeoordeling uitgevoerd wordt om na te gaan welke veiligheids- en gezondsheidseisen op die machine van toepassing zijn.

In aanvulling daarop stelt de Machinerichtlijn dat indien de Risicobeoordeling uitgevoerd wordt door een andere persoon namens de fabrikant, de fabrikant wel zelf verantwoordelijk blijft voor de Risicobeoordeling en de uitvoering van de nodige beschermings­maatregelen tijdens het ontwerp en de constructie van machines. Met andere woorden, het staat de fabrikant vrij om CE-advies te vragen bij externe partijen en tevens het uitvoeren van de Risicobeoordeling uit te besteden. Echter, de eindverantwoordelijkheid blijft bij de fabrikant liggen.

Extra Noot ! Het is overigens raadzaam extern CE-advies bij externe partijen in te winnen dan wel de Risicobeoordeling aan externe partijen uit te besteden. Van de fabrikant wordt bij het uitvoeren van de Risicobeoordeling namelijk verwacht dat deze gedegen kennis heeft van de normen en richtlijnen om na te kunnen gaan welke veiligheids- en gezondsheidseisen op zijn machine van toepassing zijn. En dat is lang niet altijd zo. De fabrikant komt bij onveilige situaties en ernstige ongevallen met zijn machine niet weg bij de Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie) met het mededeling dat deze “niet op de hoogte was van …”. Bovendien komt het ook maar al te vaak voor, dat de fabrikant op een gegeven moment niet meer goed in staat is op een objectieve manier te beoordelen welke essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van toepassing zijn op zijn machine. Ook daarom is het raadzaam externe partijen te betrekken bij het uitvoeren van de Risicobeoordeling.

Bron: Richtlijn 2006/42/EG – Bijlage I – Algemene Beginselen – Punt 1 // Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG – 2de uitgave – juni 2010

Terug naar Kennisbank Risicobeoordelingen