Wie is er verantwoordelijk voor de CE-markering?

De fabrikant is volgens de Machinerichtlijn (Artikel 2, Lid i) verantwoordelijk voor de CE-markering.

Hierbij wordt de fabrikant beschouwd als diegene die een machine op de markt brengt of in bedrijf stelt.  Met het op de markt brengen wordt gedoeld op het bouwen van machines om deze te verhandelen, terwijl met het in bedrijf stellen wordt gedoeld op het bouwen van machines voor eigen gebruik. Nu zit er verschil in het op de markt brengen of in bedrijf stellen van machines, maar in beide gevallen is de fabrikant volgens de Machinerichtlijn verantwoordelijk voor de CE-markering.

Verder stelt de Machinerichtlijn, dat de fabrikant van binnen de Europese Unie verplicht is om zijn machines te voorzien van de CE-markering vóórdat deze op de Europese markt gebracht worden. Echter, indien een importeur besluit machines van buiten de Europese Unie op de Europese markt te brengen ligt het anders. Deze importeur brengt de machine dan op de Europese markt en wordt daarmee door de Machinerichtlijn beschouwd als fabrikant. Alleen indien een fabrikant van buiten de Europese Unie zelf zijn machine op de Europese markt brengt ligt de verantwoordelijkheid voor de CE-markering bij deze fabrikant en niet bij de importeur.

Extra Noot ! Voor het gemak wordt gesproken over de Europese Unie, maar eigenlijk wordt de Europese Economische Ruimte (EER) bedoeld. In het verlengde daarvan hebben enkele landen nog speciale overeenkomsten.

Indien een machine voor de eerste inbedrijfstelling nog gewijzigd wordt ligt de verantwoordelijkheid voor de (uiteindelijke) CE-markering bij degene die deze wijzigingen uitvoert. Deze natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt volgens de Machinerichtlijn als fabrikant beschouwd, tenzij de oorspronkelijke fabrikant de wijzigingen goedgekeurd heeft en de wijzigingen beoordeeld en opgenomen heeft in zijn Technisch Dossier (TD).

Tenslotte mag de fabrikant volgens de Machinerichtlijn (Artikel 2, Lid j) een gemachtigde benoemen die de verantwoordelijkheid voor de CE-markering overneemt. Een gemachtigde is elke in de Europese Unie gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die schriftelijk door de fabrikant gemachtigd is om namens de fabrikant alle of een deel van de in de Machinerichtlijn bedoelde verplichtingen en formaliteiten te vervullen. Daarbij moet volgens de Machinerichtlijn (Artikel 5) vastgelegd zijn welke verplichtingen en formaliteiten overgedragen zijn.

Bron: Richtlijn 2006/42/EG – Artikel 2 – Definities // Artikel 5 – In de handel brengen en in bedrijf stellen // Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG – 2de uitgave – juni 2010

Terug naar Kennisbank CE-markering