Welke veiligheidssymbolen moeten er op de machine zitten?

De fabrikant moet veiligheidssymbolen gebruikt worden om te waarschuwen tegen restrisico’s.

Hierbij gaat het volgens de Machinerichtlijn om informatie en waarschuwingen op de machine in de vorm van gemakkelijk te begrijpen symbolen en pictogrammen om te waarschuwen voor risico’s die niet in het ontwerp van de machine of aanvullende beveiligingsmaatregelen weggenomen konden worden. Bovendien moeten de teksten op deze symbolen en pictogrammen in de officiële EU-taal van het “land van gebruik” gesteld worden.

Om specifieker te zijn, indien de fabrikant in de Risicobeoordeling onacceptabele risico’s op gevaren op zijn machine vastgesteld heeft, is de fabrikant verplicht deze weg te nemen of te reduceren. Hierbij schrijft de Machinerichtlijn in de Algemene Beginselen van Bijlage I, in Punt 1, voor dat het wegnemen of reduceren van de gevonden onacceptabele risico’s op gevaren op de machine in de volgende volgorde dient te gebeuren:

  • In eerste instantie moeten risico’s uitgesloten of zoveel mogelijk verminderd worden
    door middel van veiligheid in het ontwerp en de bouw van de machine te integreren.
  • Lukt dat niet afdoende, dan moeten er vervolgens noodzakelijke beveiligingsmaatregelen.
    getroffen worden voor risico’s die niet uitgesloten kunnen worden of verder verminderd kunnen worden.
  • Indien er nog restrisico’s overblijven, dan moeten de gebruikers geïnformeerd worden over deze restrisico’s ten gevolge van een tekortkoming van de getroffen beveiligingsmaatregelen, moet aangeven worden of een bijzondere opleiding vereist is en moet vermeld worden dat persoonlijke beschermingsmiddelen vereist zijn.

Indien het dus niet lukt risico’s geheel uit te sluiten in het ontwerp van de machine of voldoende te verminderen door aanvullende beveiligingsmaatregelen te treffen, dient de gebruiker voor de overgebleven restrisico’s gewaarschuwd te worden. Eén van de mogelijkheden is dan om symbolen en pictogrammen te gebruiken.

Bron: Richtlijn 2006/42/EG – Bijlage I – Essentiële veiligheids- en gezondheidseisen betreffende het ontwerp en de bouw van machines – § 1.7.1 – Informatie en waarschuwingen op de machine // § 1.7.2 – Waarschuwingen voor restrisico’s // Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG – 2de uitgave – juni 2010

Terug naar Kennisbank Veiligheid