Welke normen moeten er op de CE-verklaring vermeld worden?

Alle gehanteerde geharmoniseerde normen moeten op de CE-verklaring vermeld worden.

Hierbij gaat het om alle bij het ontwerp van de machine gehanteerde geharmoniseerde normen. Indien een geharmoniseerde norm niet volledig toegepast is, moet duidelijk worden aangegeven welke specificaties uit de norm wel of niet toegepast zijn. Anders wordt er vanuit gegaan, dat deze gehele geharmoniseerde norm toegepast is. Indien geen gebruik gemaakt is van geharmoniseerde normen mogen andere normen en technische specificaties vermeld worden. Het toepassen van andere normen en technische specificaties geeft echter niet het “vermoeden van overeenstemming”, zoals dat wel verkregen wordt bij de toepassing van de specificaties van de geharmoniseerde normen. De fabrikant zal dan aanvullend nog moeten aantonen dat tenminste een vergelijkbaar niveau van veiligheid als bij toepassing van de geharmoniseerde normen bereikt wordt.

Bron: Richtlijn 2006/42/EG – Bijlage II – Verklaringen – Hoofdstuk 1.A – EG-Verklaring van Overeenstemming betreffende machines // Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG – 2de uitgave – juni 2010

Terug naar Kennisbank Normen