Wat moet er in de CE-handleiding beschreven zijn?

De CE-handleiding van een machine is de gebruiksaanwijzing voor het gebruik van de machine.

In de CE-handleiding dient de gebruiker alle informatie te krijgen om de machine op een goede en veilige manier te kunnen bedienen en onderhouden. Hierbij gaat het om veiligheidsinstructies, bedieningsinstructies, onderhoudsinstructies, enzovoorts. Verder is van essentieel belang de gevaren en de risico’s van deze gevaren, zoals deze naar voren zijn gekomen in de Risicobeoordeling van de machine, te verwerken in de CE-handleiding.

Extra Noot ! Ondanks het feit dat de Machinerichtlijn de benaming gebruiksaanwijzing hanteert, zijn er meerdere benamingen in de omloop, waaronder veelvuldig de benaming CE-handleiding. Dat komt vooral omdat de benaming CE-handleiding in het verlengde ligt van de CE-markering en de CE-verklaring van de machine. Echter, naast de benaming CE-handleiding komen ook de benamingen gebruik(er)shandleiding en bedienings- en onderhoudsvoorschriften vaak voor.

Volgens de Machinerichtlijn moet de CE-handleiding minimaal de volgende gegevens bevatten:

  • De firmanaam en het adres van de fabrikant.
  • De gegevens zoals deze vermeld zijn op de typeplaat.

Extra Noot ! Het serienummer hoeft niet vermeld te worden.

  • De EG-verklaring van overeenstemming betreffende machines.

Extra Noot ! De EG-verklaring hoeft niet ondertekend te zijn.

  • Een beschrijving van de machine en de werking van de machine.

Extra Noot ! Specifiek moeten ook de werkplekken met haar bedieningsmiddelen, de toegepaste beveiligingsmiddelen, het beoogde gebruik en te ontraden en voorzienbaar verkeerd gebruik beschreven worden. Ook moeten essentiële technische gegevens zoals afmetingen van gereedschappen en specificaties van vervangingsdelen die van invloed zijn op de veiligheid vermeld worden.

  • Instructies voor het monteren, installeren en aansluiten van de machine.

Extra Noot ! In de CE-handleiding moeten ook de hierbij benodigde tekeningen en (elektrische) schema’s opgenomen worden. Specifiek moet er aandacht worden aan het beperken van trillingen en geluidsemissie, het uitvoeren van controles en functionele testen die voor de eerste inbedrijfstelling uitgevoerd moeten worden en het gebruiken van de machine bij de eerste inbedrijfstelling.

  • Instructies voor het gebruiken, afstellen, onderhouden en oplossen van storingen.

Extra Noot ! In de CE-handleiding moet specifiek aandacht worden gegeven aan restrisico’s en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen, de door de bediener uit te voeren handelingen en de te nemen veiligheidsmaatregelen. Ook de hierbij benodigde tekeningen en (elektrische) schema’s, maar ook bijvoorbeeld de werkwijze waarmee blokkeringen verholpen veilig kunnen worden, moeten worden opgenomen. Indien het veilig bedienen en onderhouden van de machine een specifieke opleiding vraagt, moeten ook aanvullende instructies voor het opleiden van bedieners en onderhoudsmonteurs verstrekt worden.

  • Instructies voor het vervoeren en verplaatsen van de machine.

Extra Noot ! In de CE-handleiding moet specifiek aandacht worden gegeven aan het veilig en stabiel vervoeren van de machine(delen). Indien het nodig is om de machine te hijsen of heffen moet ook de massa van de machine(delen) vermeld worden.

  • Gegevens over de geluidsemissie (op de werkplekken) van de machine.

Extra Noot ! Specifiek moet de volgende informatie over de emissie van luchtgeluid vermeld worden:
(a) De A-gewogen geluidsemissiedruk op de werkplekken,
voor zover deze hoger is dan 70 dB(A). Als het niveau lager of gelijk is aan 70 dB(A),dan moet dit vermeld worden.
(b) De maximale waarde van de C-gewogen momentane geluidsemissiedruk op de werkplekken,
wanneer deze meer dan 63 Pa bedraagt (130 dB ten opzichte van 20 μPa).
(c) Het A-gewogen niveau van het door de machine uitgestraalde geluidsvermogen,
indien het niveau van de A-gewogen geluidsemissiedruk op de werkplekken hoger is dan 80 dB(A).

  • Informatie over de hoeveelheid uitgezonden niet-ioniserende straling.

Extra Noot ! Indien de gebruiker en omstanders aan gevaarlijke niet-ioniserende straling blootgesteld kunnen worden, denk aan personen met actieve of niet-actieve implanteerbare medische hulpmiddelen, dan moet dit vermeld worden in de CE-handleiding.

Al laatste kunnen er in geharmoniseerde normen mogelijk nog aanvullende eisen gesteld worden aan de inhoud van de CE-handleiding van een specifieke machine.

Bron: Richtlijn 2006/42/EG – Bijlage I – Essentiële veiligheids- en gezondheidseisen betreffende het ontwerp en de bouw van machines – § 1.7.4.2 – Inhoud van de gebruiksaanwijzing // Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG – 2de uitgave – juni 2010

Terug naar Kennisbank Handleidingen