Wat zijn geharmoniseerde normen?

Geharmoniseerde normen zijn goedgekeurde normen met het “vermoeden van overeenstemming”.

Hierbij zijn geharmoniseerde normen die normen die speciaal ontwikkeld zijn om fabrikanten te helpen hun machines te laten voldoen aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de Machinerichtlijn en om controle hierop mogelijk te maken. Indien een machine volledig gebouwd is volgens de specificaties van de geharmoniseerde normen wordt aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de Machinerichtlijn voldaan. In het verlengde daarvan mag de fabrikant dan de CE-markering op de machine aanbrengen.

Daarmee kunnen geharmoniseerde normen beschouwd worden als door de Europese Unie goedgekeurde en voldoende veilig bevonden oplossingen om de gevaren van een machine te reduceren of weg te nemen. Op deze manier kunnen de Risicobeoordeling en vooral de bepaling van te nemen veiligheidsmaatregelen een stuk vereenvoudigd worden. Let op dat het toepassen van geharmoniseerde normen geen vervanging van de Risicobeoordeling is. De Risicobeoordeling moet nog steeds uitgevoerd worden.

Extra Noot ! Een overzicht van de geharmoniseerde normen is te vinden op het internet:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/machinery/

Het is overigens niet verplicht om geharmoniseerde normen toe te passen. Echter, een fabrikant die ervoor kiest om andere normen en technische specificaties toe te passen, mag dat doen, maar moet daarbij kunnen aantonen dat zijn alternatieve oplossing in overeenstemming is met de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de Machinerichtlijn en een niveau van veiligheid biedt dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau van veiligheid dat door toepassing van de specificaties van de betreffende geharmoniseerde normen geboden wordt.

Als laatste, een geharmoniseerde norm vormt een indicatie van de stand van de techniek op het moment dat de norm is aangenomen. Met andere woorden, geharmoniseerde normen zijn een indicatie van het niveau van veiligheid dat op dat moment verwacht mag worden.

Extra Noot ! Een geharmoniseerde Europese norm kan herkend worden aan de aanduiding ‘EN’. Naast geharmoniseerde Europese normen bestaan er ook nationale en andere internationale normen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:
– NEN: Nederlandse Norm.
– DIN: 
Deutsche Industrie Norm.
– A
NSI: American National Standard Institute.
– ISO: International Organization for Standardization.
– IEC: International Electrotechnical Commission.

Wanneer een norm bijvoorbeeld de aanduiding NEN-EN heeft, betreft het zowel een Nederlandse als een geharmoniseerde Europese norm.  Een norm met alleen de aanduiding NEN of DIN is alleen een nationale norm die niet geharmoniseerd is.

Bron: Richtlijn 2006/42/EG – Artikel 7 – Vermoeden van overeenstemming en geharmoniseerde normen // Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG – 2de uitgave – juni 2010

Terug naar Kennisbank Normen