Wat is een CE-verklaring?

De CE-verklaring is de verklaring van de fabrikant dat zijn machine aan alle daarop betrekking hebbende essentiële veiligheids- en gezondheidseisen voldoet.

Extra Noot! Er wordt vaak gesproken over CE-verklaring, maar de officiële benaming is EG-verklaring van overeenstemming betreffende machines. Verder wordt ook de benaming EG-verklaring of II 1.A verklaring gebruikt.

Elke nieuwe machine die binnen de EU (eigenlijk: EER) wordt verkocht of in werking wordt gesteld moet voorzien worden van de CE-markering volgens Bijlage I van de Machinerichtlijn en daarnaast vergezeld worden van de CE-verklaring volgens Bijlage II 1.A van de Machinerichtlijn.

De CE-verklaring moet de volgende gegevens bevatten:

 • De firmanaam en het volledige adres van de fabrikant (of diens gemachtigde).
 • De naam en het adres van degene die het Technisch Dossier (TD) mag samenstellen.
  • Deze persoon moet in de Europese Unie gevestigd zijn.
 • De beschrijving en identificatie van de machine, waaronder:
  • De generieke benaming, de functie en het type.
  • Het serienummer (alleen indien daadwerkelijk toegekend) en de handelsbenaming.
 • Een zin waarbij uitdrukkelijk wordt verklaard dat de machine voldoet aan alle toepasselijke bepalingen van de Machinerichtlijn; en indien van toepassing de overige richtlijnen waaraan wordt voldaan.
 • Indien van toepassing, een verwijzing naar de gehanteerde (geharmoniseerde) normen.
 • De plaats en de datum van de opstelling van de CE-verklaring.
 • De identiteit en de handtekening van degene die gemachtigd is om namens de fabrikant de verklaring op te stellen.

Alleen indien van toepassing:

 • De naam, het adres en het identificatienummer van de aangemelde instantie die het EG-type onderzoek heeft uitgevoerd en/of het systeem van kwaliteitsborging uitgevoerd heeft.

Als laatste, de beschrijving en de identificatie van de machine moeten overeenkomen met de gegevens op de typeplaat.

Bron: Richtlijn 2006/42/EG – Bijlage II – Verklaringen – Hoofdstuk 1.A – EG-Verklaring van Overeenstemming betreffende machines // Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG – 2de uitgave – juni 2010

Terug naar Kennisbank CE-markering