Moeten normen verplicht toegepast worden?

Het is niet verplicht om (geharmoniseerde) normen op de machine toe te passen.

De Machinerichtlijn geeft aan dat aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen voldaan kan worden door het toepassen van geharmoniseerde normen. Echter, een fabrikant die ervoor kiest om andere normen en technische specificaties toe te passen, mag dat doen, maar moet daarbij kunnen aantonen dat zijn alternatieve oplossing in overeenstemming is met de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de Machinerichtlijn en een niveau van veiligheid biedt dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau van veiligheid dat door toepassing van de specificaties van de betreffende geharmoniseerde normen geboden wordt.

Voor machines waarvoor geen Europese geharmoniseerde C-normen zijn vastgesteld zijn mogelijk wel nationale of internationale normen vastgesteld. Aangezien deze niet zijn geharmoniseerd, geven deze dus niet het “vermoeden van overeenstemming”. Toepassing van deze nationale of internationale normen kan daarentegen wel houvast bieden in het vinden van oplossingen. Echter, er moet altijd getoetst worden of deze oplossingen voldoen aan de specificaties van de geharmoniseerde B-normen. Indien afgeweken wordt van de geharmoniseerde B-normen, moet dat in de risicobeoordeling onderbouwd worden.

Bron: Richtlijn 2006/42/EG – Artikel 7 – Vermoeden van overeenstemming en geharmoniseerde normen // Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG – 2de uitgave – juni 2010

Terug naar Kennisbank Normen