Moeten alle gevaren op de machine weggenomen worden?

De fabrikant is verplicht onacceptabele risico’s op gevaren op de machine weg te nemen of te reduceren.

Om specifieker te zijn, indien de fabrikant in de Risicobeoordeling onacceptabele risico’s op gevaren op zijn machine vastgesteld heeft, is de fabrikant verplicht deze weg te nemen of te reduceren. Hierbij schrijft de Machinerichtlijn in de Algemene Beginselen van Bijlage I, in Punt 1, voor dat het wegnemen of reduceren van de gevonden onacceptabele risico’s op gevaren op de machine in de volgende volgorde dient te gebeuren:

 1. In eerste instantie moeten risico’s uitgesloten of zoveel mogelijk verminderd worden
  door middel van veiligheid in het ontwerp en de bouw van de machine te integreren.
 2. Lukt dat niet afdoende, dan moeten er vervolgens noodzakelijke beveiligingsmaatregelen.
  getroffen worden voor risico’s die niet uitgesloten kunnen worden of verder verminderd kunnen worden.
 3. Indien er nog restrisico’s overblijven, dan moeten de gebruikers geïnformeerd worden over deze restrisico’s ten gevolge van een tekortkoming van de getroffen beveiligingsmaatregelen, moet aangeven worden of een bijzondere opleiding vereist is en moet vermeld worden dat persoonlijke beschermingsmiddelen vereist zijn.

Extra Noot ! Een belangrijk uitgangspunt van de Machinerichtlijn is dat risico’s op gevaren uitgesloten of zoveel mogelijk verminderd worden. Pas daarna komen aanvullende beveiligingsmaatregelen, en dergelijke, in beeld. In Bijlage I, § 1.1.2, wordt dat uitgangspunt verwoord als de “beginselen van geïntegreerde veiligheid”. De machine moet zodanig ontworpen en gebouwd zijn dat deze bediend, afgesteld en onderhouden kan worden zonder dat iemand aan risico’s blootgesteld wordt.

Voorbeelden bij uitgangspunt 1:

 • Gevaarlijke machineonderdelen op onbereikbare plekken aanbrengen.
 • Bereikbare onderdelen van de machine geen scherpe kanten of ruwe oppervlakken laten hebben.
 • Voldoende afstand tussen bewegende en vaste delen aanhouden om het risico op pletten te voorkomen.

Voorbeelden bij uitgangspunt 2:

 • Gevaarlijke stoffen opvangen of naar buiten afzuigen via een filterinstallatie.
 • Vaste afschermingen aanbrengen om bepaalde gevaarlijke plekken ontoegankelijk te maken.
 • Beweegbare afschermingen met blokkering aanbrengen om de toegang tot gevaarlijke plekken te beperken.

Voorbeelden bij uitgangspunt 3:

 • Waarschuwingen aanbrengen op de machine in de vorm van symbolen of pictogrammen.
 • Vermelden dat het nodig is de noodzakelijke informatie en opleiding te geven aan bedieners.
 • Vermelden dat het nodig is de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

Bron: Richtlijn 2006/42/EG – Bijlage I – Algemene Beginselen – Punt 1 // Bijlage I – Essentiële veiligheids- en gezondheidseisen betreffende het ontwerp en de bouw van machines – § 1.1.2 – Beginselen van geïntegreerde veiligheid // Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG – 2de uitgave – juni 2010

Terug naar Kennisbank Veiligheid