Is het verplicht de Machinerichtlijn toe te passen?

De Machinerichtlijn moet verplicht toegepast worden in alle landen van de Europese Unie.

Achterliggende grondslag is dat alle landen van de Europese Unie verplicht zijn een Europese richtlijn om te zetten naar nationale wetgeving. Dat geldt dus ook voor de Machinerichtlijn, officieel Richtlijn 2006/42/EG, waarin de essentiële veiligheids- en gezondheidsvoorschriften gegeven worden waaraan machines moeten voldoen. In Nederland is dat voor de Machinerichtlijn gedaan in de vorm van het Warenwetbesluit Machines. Daarmee is het dus wettelijk verplicht om de Machinerichtlijn toe te passen.

Overigens, de rechtsgrondslag voor de Machinerichtlijn zelf is Artikel 95 van het EG-Verdrag. Dit artikel is inmiddels vervangen door Artikel 114 het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU). In dit artikel wordt gesteld dat de Europese Unie maatregelen mag vaststellen om de nationale wetgevingen te harmoniseren om daarmee de totstandkoming en de werking van de interne Europese markt te waarborgen. Deze maatregelen moeten uitgaan van een hoog niveau van bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen en van het milieu. Hierbij heeft de Machinerichtlijn twee hoofddoelen:

  • Het mogelijk maken van het vrije verkeer van machines binnen de interne Europese markt.
  • Het waarborgen van afdoende bescherming van de veiligheid en gezondheid bij het gebruik van machines.

Bron: Richtlijn 2006/42/EG – Artikel 5 – In handel brengen en in bedrijf stellen // Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG – 2de uitgave – juni 2010

Terug naar Kennisbank Richtlijnen